image2 image1

O projekcie

Projekt „Maksimum wiedzy w krótkiej formie. Doskonalenie zawodowe nauczycieli kształcenia ogólnego z województwa śląskiego” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.4. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W projekcie oferujemy bezpłatne szkolenia dla nauczycieli kształcenia ogólnego zamieszkałych na terenie województwa śląskiego.

Zgłoś się!

Szkolenia są dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizatorami projektu są:

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej – jest niepubliczną placówką szkolnictwa wyższego.  Realizując misję upowszechniania wiedzy określoną w Deklaracji Bolońskiej, zachowuje wysokie standardy procesu dydaktycznego obowiązujące w Unii Europejskiej i współtworzy europejską przestrzeń szkolnictwa wyższego.

Działalność dydaktyczną i naukową prowadzi wysoko kwalifikowana kadra, dla której UTH jest podstawowym miejscem pracy. Uczelnia rozwija ofertę dydaktyczną na kierunkach technicznych i społecznych. Realizuje ją na poziomie licencjackim, inżynierskim i magisterskim. Urzeczywistniając zasadę równego dostępu do edukacji oraz kariery bez względu na płeć, pochodzenie etniczne, rasowe, wyznanie, światopogląd, wiek oraz stan zdrowia, Uczelnia Techniczno-Handlowa wspiera rozwój naukowy pracowników dydaktycznych oraz indywidualne dążenia studentów związane z rozwojem osobistym i zawodowym.

Uczelnia rozwija współpracę z ośrodkami akademickimi oraz podmiotami publicznymi i prywatnymi w kraju i za granicą, z zachowaniem najwyższych wymogów jakości. Wymiana doświadczeń i współpraca z ośrodkami akademickimi oraz podmiotami życia gospodarczego przyczynia się do rozwoju Uczelni Techniczno-Handlowej jako instytucji nowoczesnej, uwzględniającej w swojej ofercie zarówno potrzeby rynku, jak i zainteresowania studentów.


Fundacja Dla Ludzi Potrzebujących Pomocy „GNIAZDO” (Partner) prowadzi działania w celu udzielania pomocy terapeutycznej, edukacyjnej, materialnej i innej ludziom potrzebującym pomocy – przede wszystkim dzieciom i młodzieży oraz ich rodzinom z terenu Katowic. Ponadto posiada doświadczenie w organizacji i prowadzeniu form edukacyjnych, prowadzi Śląską Szkołę Trenerów „Gniazdo” działającą we współpracy z Polskim Towarzystwem Psychologicznym.
Fundacja Gniazdo jest organizacją pożytku publicznego o nr KRS 0000082224. W związku z tym można na rzecz jej podopiecznych oddać 1% podatku.