image2 image1

Szkolenia

TEMATYKA SZKOLEŃ

 

1. Nauczyciel w edukacji multimedialnej. Wykorzystanie ICT w procesie dydaktycznym – 42 godziny szkoleniowe

Podczas kursu nauczyciele zdobędą wiedzę nt. nowoczesnych metod nauczania, dotychczas niewykorzystywanych przez nich w procesie dydaktycznym (np. metody projektu, mind mappingu, e-Portfolio, brainstormingu) z zastosowaniem narzędzi ICT (np. internetu, tablicy interaktywnej, wizualizera). W toku realizacji kursu nauczyciele poznają zalety łączenia aktywizujących metod nauczania z osiągnięciami cyfryzacji, sposobu pracy z wykorzystaniem wskazanych metod oraz nauczą się wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce, wzbogacając swój warsztat metodyczny i uatrakcyjniając formy realizowanych zajęć.

 

2. Nauczyciel – wychowawca – opiekun – pedagog. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych – 42 godziny szkoleniowe

Dzięki uczestnictwu w zajęciach nauczyciele poznają metody i techniki pracy z uczniami zdolnymi, ale też wykazującymi problemy w nauce oraz w zakresie zachowań niezgodnych z przyjętymi normami społecznymi. Dowiedzą się, w jaki sposób przeprowadzić diagnozę specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów, organizować działalność dydaktyczno-wychowawczą i rewalidacyjną, projektować oddziaływania dydaktyczne i wychowawcze uwzględniające specyfikę funkcjonowania uczniów zdolnych, z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią, uszkodzeniami sensorycznymi i motorycznymi, zaburzeniami mowy czy ADHD.

 

3. Nauczyciel we współczesnej szkole. Autorskie programy nauczania – 42 godziny szkoleniowe

Dzięki uczestnictwu w zajęciach nauczyciele wzmocnią kompetencje z zakresu przygotowywania autorskich programów nauczania zgodnie z podstawą programową, z uwzględnieniem wykorzystania w pracy nowoczesnych metod i środków dydaktycznych. Nauczyciele dowiedzą się, w jaki sposób:

  • łączyć wymogi programowe z założeniami szczegółowych celów edukacyjnych i zainteresowaniami uczniów;
  • szeregować realizowany materiał;
  • różnicować metody pracy;
  • wspomagać indywidualny rozwój uczniów.

 

Nauczyciele uczestniczyć będą w 2 z 3 kursów:

  • obligatoryjnie – w kursie z zakresu zastosowania metod wykorzystujących ICT w procesie dydaktycznym (kurs A)
  • do wyboru – w kursie z zakresu tworzenia autorskich programów nauczania (kurs B) lub metod pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (kurs C).

Przed rozpoczęciem szkoleń zostanie przeprowadzona analiza potrzeb szkoleniowych, co pozwoli na dostosowanie programu szkoleń do oczekiwań każdej z grup.

Uczestnicy projektu nie ponoszą żadnych kosztów w związku z udziałem w projekcie.

 

TRENERZY

Piotr Adasiewicz – pedagog, certyfikowany trener z wieloletnią praktyką (ponad 6 tysięcy godzin przepracowanych jako trener na salach szkoleniowych), coach z międzynarodową akredytacją International Coach Federation na poziomie ACC. Specjalizuje się w nowoczesnych formach i metodach edukacyjnych, fascynat wykorzystania środków multimedialnych w edukacji. Twórca materiałów wizualnych do wielu szkoleń. Jest pasjonatem tego, co robi, dzięki czemu atmosfera prowadzonych szkoleń jest przyjazna i profesjonalna.

Dawid Bałutowski – psycholog, certyfikowany trener i coach. Od 9 lat szkoli nauczycieli, kadrę zarządzającą i przedsiębiorców z zakresu miękkich kompetencji. Twórca autorskich programów psychoedukacyjnych dla młodzieży opartych na metodach aktywnych. Prowadził szkolenia dla ponad 200 szkół na terenie całej Polski, prelegent ponad 100 konferencji oświatowych, autor licznych artykułów i książki „Jak oglądać filmy z młodzieżą. Film fabularny w psychoedukacji, terapii, profilaktyce”.

Małgorzata Cużytek – pedagog, psycholog – praktyk, socjoterapeuta, wykładowca akademicki. Specjalizuje się w pracy z dziećmi i młodzieżą o specyficznych trudnościach edukacyjnych. Od  ponad 10 lat współpracuje z  Ośrodkiem Twórczej Edukacji „Kangur” w Krakowie, dla którego szkoli pracowników edukacji (nauczycieli, dyrektorów szkół, pedagogów i psychologów), jak efektywnie udzielać wsparcia uczniom i ich rodzicom. Przygotowuje także przyszłych trenerów edukacyjnych oraz socjoterapeutów i studentów kierunków społecznych do pracy z grupami i uczniami z zaburzeniami zachowania i emocji. Jako doktorantka Katedry Psychologii Rozwojowej w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego bada wpływ rozwoju poznawczego i wczesnej stymulacji na osiągnięcia szkolne uczniów. Trener I stopnia rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Certyfikowany Trener Treningu Zastępowania Agresji. Założycielka Fundacji „Falochron -  na Rzecz Bezpieczeństwa i Współpracy w Szkole” oraz Stowarzyszenia Ruch Pomocy Psychologicznej „Integracja” w Krakowie.

Marzena Kowalczyk – psycholog, trener prowadzący szkolenia dla pracowników oświaty, pracowników socjalnych, zespołów interdyscyplinarnych i pracowników świetlic socjoterapeutycznych. Zrealizowała ponad 2500 godzin szkoleniowych z zakresu m.in.: pracy z uczniem trudnym; agresji i przemocy w środowisku szkolnym, komunikacji, asertywności, rozwiązywania konfliktów szkolnych, motywowania uczniów do nauki, dziecko jako ofiara przemocy domowej, profilaktyki uzależnień, edukacji nieformalnej jako środka na powstrzymanie zachowań agresywnych.

Olga Matecka - psycholożka, trenerka umiejętności psychospołecznych, coach. Olga Matecka jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego, Szkoły Coachów organizowanej przez Grupę SET oraz Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego działającej przy Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Prowadzi coaching oraz szkolenia zarówno dla grup biznesowych, jak i osób związanych zawodowo z administracją publiczną. Jej doświadczenie obejmuje ponad trzy tysiące godzin pracy z grupą. Jej pasją jest twórczość, treningi asertywności oraz praca terapeutyczna w nurcie terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu.

Joanna Trachim  - pedagog, trener umiejętności psychospołecznych, doradca personalny, coach. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, ukończyła kierunki: Animacja Społeczno-Kulturalna oraz Psychologia Zachowań Społecznych. Certyfikat trenera zdobyła w Instytucie Badania i Rozwoju Aktywności Społecznej. Posiada akredytację International Coach Federation. Specjalizuje się w obszarze budowania i rozwijania kompetencji miękkich związanych z kreowaniem wizerunku, komunikacją interpersonalną i współpracą w zespole. Jako coach pracuje z grupami i z klientami indywidualnym . Zainteresowania Joanny Trachim to, m.in. neuropsychologia, analiza transakcyjna i ewolucja zachowań kooperacyjnych.

Małgorzata Wojnowska – pedagog, rekomendowany trener II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie, socjoterapeuta i terapeuta poznawczo-behawioralny, trener treningu zastępowania agresji art®, kinezjolog edukacyjny II stopnia, animator pedagogiki zabawy, dyrektor szkoły. Doświadczony szkoleniowiec (treningi interpersonalne, warsztaty umiejętności społecznych, interpersonalnych, wychowawczych, warsztat socjoterapeutyczny, warsztat pracy z rodzicami i rodziną, warsztat pracy w kontakcie indywidualnym, organizacja procesu terapeutycznego, praca z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami zachowania, konflikty i ich rozwiązywanie). Praktyk organizujący pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkole, prowadzący zajęcia socjoterapeutyczne i treningi zastępowania agresji dla  dzieci  i młodzieży. Superwizor zajęć socjoterapeutycznych, prowadzący coaching indywidualny dla nauczycieli.